СМИ о нас

Евгений Евтушенко «В миг ослепленья...»

Стихотворение Евгения Евтушенко «В миг ослепленья...» читает Сергей Гребенников, актер Нового Театра.

Ссылка на видео: https://otr-online.ru/programmy/specialnyy-proekt-otr-strana-poetov/evgeniy-evtushenko-v-mig-osleplenya-chitaet-sergey-grebennikov-akter-novogo-teatra-69715.html